Mass Wedding Ceremony at Dharmakshetra - Ghatkopar Samithi - 19.02.2017

Mass Wedding Ceremony at Dharmakshetra by Ghatkopar Samithi - 19 Feb 17