Mass Wedding Ceremony at Dharmakshetra by Ghatkopar Samithi - 19 Feb 17